رضایت ذینفعان

پرسشنامه نظرسنجی از ذینفعان
دوره پایش: شش ماهه


جایگاه ذینفع در اولویت بندی انجام شده (تیک بزنید):
ذینفع / ذینفعان عادیذینفع / ذینفعان ثانویهذینفع / ذینفعان اولیهذینفع / ذینفعان کلیدی

سوالات :


۱-آیا از اعتماد متقابل بین مجموعه بیمارستانی و ذینفعان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۲-آیا از میزان همکاری بین مجموعه بیمارستانی و ذینفعان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۳-آیا از اطلاع رسانی در رابطه با موارد مرتبط با ذینفعان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم
۴-آیا از میزان توجه به نظرات ذینفعان / تامین کنندگان / پیمانکاران رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۵-آیا از میزان توجه به نظرات بیماران / همراهان / مراجعین رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۶-آیا از استقرار نظام رسیدگی به شکایات و پاسخگویی رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۷-آیا از بازه زمانی پرداخت ها رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۸-آیا از حمایت بیمارستان از ذینفعان و سعی در حفظ ایشان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۹-آیا از احترام و تکریم ارباب رجوع رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۰-آیا از میزان سرعت، کیفیت و رسیدگی در فعالیت های اداری رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۱-آیا از انجام ارزیابی های سیستماتیک جهت شناسایی نقاط قابل بهبود و تبدیل آن به نقاط قوت رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۲-آیا تمایل به همکاری مجدد دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۳-آیا از ابزارهای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۴-آیا از ایجاد مشارکت با مشتریان کلیدی از طریق یکسو سازی اهداف رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۵-آیا مشارکت فعال در توسعه کمی و کیفی خدمات دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۶-آیا از فعالیت سایت بیمارستان و قابل دسترس بودن برای ذینفعان رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم

۱۷-آیا از ابزار مناسب جهت فراخوان در خصوص پیمانکاری / مزایده / مناقصه رضایت دارید؟
خیلی زیادزیادمتوسطکمخیلی کم