فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
داروهای پرخطرCPR پیشرفتهاصول گزارش نویسیاسیدوز و آلکالوز

تفسیر ABG

بازآموزی CPR پیشرفتهنحوه آموزش صحیح

به بیمار

انواع سرم و موارد

کاربرد آنها

CPR نوزادانزخمهای فشاریبازآموزی CPR نوزادانخطا در بالین و اصول صحیح گزارش خطا
ایمنی بیمار حقوق گیرندگان خدمت و بیمار در حال احتضارتفسیر ECGتغذیه سالماصول ۸ R داروییداروهای ترالی اورژانسکنترل عفونت در بیمارستانتجهیزات پزشکیتغذیه در بیماران ICU و دیابتیاصول صحیح ضدعفونی و گندزایی بهداشت محیطبازاموزی اسید و بازتغییر پوزیشن صحیح در بیماران CBR
اصول دفع و جمع آوری پسماند عفونیمواجهه شغلیکنترل عفونت

 آتش نشانی

مهارتهای ارتباطی و رفتاری نارسایی های قلبیآموزش استفاده از ونتیلاتورانواع اکسیژن تراپیمهارتهای کامپیوتر (ADSL و سرچ پیشرفته) اصول صحیح جابجایی بیماران دچار ترومای گردن و کمر

 

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی اتاق عمل  سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
انواع پوزیشن و مراقبت از بیمارموارد مصرف و عوارض شل کننده هامراقبت و بیهوشی کودکانبیهوشی در ENTCPR بزرگسالان محلولهای ضدعفونی و واشینگ اتاق عملCPR در اطفالنحوه مراقبت و استفاده از تجهیزات لاپاراسکوپیمراقبت از نوزاد متولد شده مراقبت از دستگاهها و تجهیزات پزشکی
خانم آقاجانیخانم خسرویخانم حسنیخانم مقصودیخانم پیش علمیخانم مافیخانم اینانلوخانم یوسفیخانم نیکجهخانم مصطفایی

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش جراحی داخلی زنان۲   سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
FX فمور

 مراقبت های پرستاری

انواع سرم و موارد مصرفاصول مراقبت از بیمار دچار آنفولانزادیسترس تنفسی و مراقبت های پرستاری انواع انسولین و نحوه صحیح تزریقانواع اکسیژن تراپی و نحوه استفاده از آمبوبگنحوه فیکس کردن NGT و مراقبت از آن    
خانم میرطاهریخانم رسولی رادخانم احمدیخانم فلاحخانم حبیب اله پورخانم اسدالهیخانم حق شنو    

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش زنان و زایمان سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
CPR نوزادان انواع سرم و موارد استفادهحاملگی خارج رحمیداروهای ترالی اورژانسCPR خانمهای باردارتفسیر ABGپره اکلمپسیمراحل زایمان طبیعیکنترل درد در مرحله اول زایمان  
خانم لیلا داودیخانم زهرا غلامپورخانم لیلا زارعیخانم منیر حسن نایبیخانم الهه قنبریخانم فاطمه امیدیخانم فائزه میرزاخانیخانم لعیا زارعیخانم سکینه حسین پور  

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بلوک زایمان سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
 مراحل زایمان طبیعیانواع سرم و موارد استفاده از آنتعیین نمره آپکارکنترل درد در مرحله اول زایمانداروهای ترالی اورژانسCPR در نوزادان ترمحاملگی خارج رحمیCPR حین زایمانCPR در نوزادان نارس 
 خانم صباغانخانم کشاورزخانم شهسواریخانم شریفیخانم صفویهخانم رحیمیخانم صباغان خانم شریفیخانم شریفی 

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش ICU ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
گزارش خطا در بالیناکسیژن تراپی و اینتوباسیونآریتمی های بطنینحوه اندازه گیری GCS و four scoreآریتمی های فوق بطنیزخمهای فشاری داروهای ترالی اورژانساصول استاندارد ثبت و اجرای tell orderمحاسبات دارویی گاواژ و نحوه صحیح فیکس کردن NGT 
آقای مهرعلیانآقای دودانگهآقای خورانیخانم محمدقلیهاآقای خورانیخانم کشاورزخانم خدادادیخانم خدادادیآقای افشارآقای حسنلو 

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش نوزادان سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
پیشگیری از هیپوتریاکسیژن تراپی و حمایت تنفسی در نوزاداناندازه گیری نمره آپکارآسیفکسیCPR در نوزادانایمن سازی نوزاداناصول صحیح نمونه گیری از نوزادمراقبت از نوزاد پره ترممعیارهای رشد نوزادان

(قد-وزن-دورسر)

ختنه 
خانم حسین پورخانم یوسفیخانم مرادی خانم ملک زادهخانم میرصادقی   خانم قدسی 

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش CCU سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
محاسبات داروییادم ریهایست قلبیمراقبت های اساسی در بیماران MIداروهای ترالی اورژانسنارسایی های فوق بطنینارسایی بطنیCPR پایه و پیشرفتهاسیدوز و آلکالوز و تفسیر ABGبرادی کاردی تاکی کاردی نحوه استفاده از پیس میکر 
آقای انصاریآقای وفادارآقای تیموریآقای موسویخانم وفاپورآقای انصاریآقای وفادارآقای سامانلوخانم اربابیآقای تیموری 

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش اورژانس سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
مراقبت های پرستاری در بیمار مبتلا به MIانواع سرم و موارد استفادهاصول استاندارد ادمیت بیمار در واحد اورژانسداروهای ترالی اورژانسCPR پیشرفته در بالینCPR پیشرفته در خانمهای باردارCPR پیشرفته در نوازد و اطفالتفسیر ECGاسیدوز و آلکالوز و تفسیر ABGاصول صحیح استفاده از آمبوبگ و پوزیشن مناسباصول صحیح جابجایی بیمار دارای شکستگی
آقای صالح نژادآقای برزگرخانم حسن پورخانم رادمنشخانم طاهرخانیخانم مشکینآقای بهرامیآقای صالح نژادآقای برزگرآقای اسلامیخانم حسن پور

 

تقویم کنفرانس های درون بخشی بخش مردان   سال ۱۳۹۷

 

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند
محاسبه GCS و four scoreمراقبت های پرستاری در بیماران کراینوتومیFX فمور و مراقبت های پرستاریمراقبت های پرستاری در بیماران مبتلا به آنفولانزااقدامات پرستاری در دیسترس تنفسیانواع انسولیننحوه صحیح فیکس کردن NGT و مراقبت از آناکسیژن تراپی و استفاده صحیح از آمبوبگ    
خانم رضاپور خانم یوسفیآقای مافیآقای ذوالقدرآقای دلاورآقای محمدخانیآقای رسولیآقای موسوی   

 

 

جهت دانلود فایل به صورت PDF روی لینک زیر کلیک نمایید .

 

دانلود تقویم کنفرانسهای بیمارستانی و درون بخشی