برنامه زمان بندی درمانگاه تخصصی بیمارستان دهخدا

 

ایام هفته

نام پزشک

تخصصشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبه
دکتر همایون شیخ الاسلامیداخلی۱۲-۱۰:۳۰
دکتر سیمین دخت مرادیزنان و زایمان۱۲-۱۰:۳۰
دکتر داود کاتبیقلب۱۲-۱۱
دکتر رسول ملکمحمدیچشم۱۲-۱۰:۳۰
دکتر ژاله کبوترآهنگیزنان و زایمان۱۲-۱۰:۳۰
دکتر داود میرحسینیارتوپد۱۳-۱۲
دکتر سیدمحمد ابوترابیزنان و زایمان۱۲-۱۰:۳۰
دکتر مسیح کاکوئیجراح۱۱-۱۰
دکتر همایون شیخ الاسلامیداخلی۱۲-۱۰:۳۰
دکتر یوسف ماهوتیزنان و زایمان۱۲-۱۱
دکتر فتح السادات لاوریزنان و زایمان۱۲-۱۰