برنامه زمان بندی درمانگاه تخصصی بیمارستان دهخدا

ایام هفتهدرمانگاه صبحدرمانگاه عصر
اتاق Bاتاق Aاتاق Aاتاق B
شنبهدکتر محمدرضا شمس(متخصص مغز و اعصاب)

۹-۱۰

دکتر فهیمه حاجی شفیعها(متخصص زنان و زایمان)

۹-۱۰

دکتر یونسی (ژنتیک)

۱۶-۱۸

دکتر سیما منتظرلطف الهی(متخصص گوش و حلق و بینی)

۲۰-۱۸

دکتر همایون شیخ الاسلامی(متخصص داخلی)

۱۲-۱۰:۳۰

دکتر زهرا علاقه بندها(متخصص زنان و زایمان)

۱۰-۱۱

دکتر سیما سیاح(متخصص قلب و عروق-آنالیز) کیندو

۱۰-۱۱:۳۰

دکتر اکرم بهشتی(متخصص پوست و مو)

۱۳:۳۰-۱۲

دکتر ایزدفر (متخصص جراحی عمومی)

۱۲-۱۳

یکشنبهدکتر سیما سیاح(متخصص قلب و عروق-آنالیز)

۹-۱۰:۳۰

دکتر سعیده پورمحمد (متخصص داخلی)

۳۰: ۹-۱۰

دکتر کورش صاحب نظر(متخصص داخلی و عفونی)

۱۶:۳۰-۱۵:۳۰

دکتر سیما منتظرلطف الهی(متخصص گوش و حلق و بینی)

۲۰-۱۷

دکتر داود کاتبی(متخصص قلب و عروق)

۱۱:۳۰-۱۰:۳۰

دکتر ژاله کبوترآهنگی(متخصص زنان و زایمان)

۱۲-۱۰:۳۰

دکتر کیومرث طاهری (متخصص جراحی عمومی)

۱۴-۱۶

خانم مهوش مولائی (کلینیک مشاوره)

۱۷-۱۹

دکتر مهناز جهانی(متخصص زنان و زایمان)

۱۳:۳۰-۱۲

دکتر احمد مرتضوی(متخصص ارتوپدی)

۱۶-۱۷

دوشنبهدکتر سوزان ناصری (متخصص زنان و زایمان )

۸:۳۰-۱۰:۳۰

دکتر سیدمحمد ابوترابی(متخصص زنان و زایمان)

۱۲-۱۰:۳۰

دکتر ریحانه طاهری مهر(متخصص جراحی عمومی و پستان)

۱۸-۱۶

دکتر سیما منتظرلطف الهی(متخصص گوش و حلق و بینی)

۲۰-۱۷

دکتر رزا کمیلی(متخصص قلب و عروق)

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر سعیده پورمحمد (متخصص داخلی)

۹:۳۰-۱۰

دکتر سعیده پورمحمد (متخصص داخلی)

۱۶:۳۰-۱۸

دکتر فرزانه رمضانی(متخصص داخلی)

۱۳-۱۱:۳۰

سه شنبهدکتر رزا کمیلی(متخصص قلب و عروق)

۱۰-۹

دکتر یونس شفیق(متخصص جراحی عمومی)

۱۲-۱۰:۳۰

دکتر سعیده پورمحمد (متخصص داخلی)

۱۶:۳۰-۱۸

دکتر محسن بیگمی

۱۴-۱۶

دکتر همایون شیخ الاسلامی(متخصص داخلی)

۱۲-۱۰:۳۰

دکتر یوسف ماهوتی(متخصص زنان و زایمان)

۱۳-۱۲

خانم مهوش مولائی (کلینیک مشاوره)

۱۷-۱۹

دکتر احمد مرتضوی (ارتوپد)

۱۶-۱۷

چهارشنبهدکتر پرویز فلاح(متخصص جراحی عمومی)

۱۰:۳۰-۹:۳۰

دکتر فتح السادات لاوری(متخصص زنان و زایمان)

۱۲-۱۰یک هفته در میان

دکتر ریحانه طاهری مهر (متخصص جراحی عمومی و پستان)

۱۷-۱۹

دکتر سیما منتظرلطف الهی(متخصص گوش و حلق و بینی)

۲۰-۱۷

دکتر حاج سید جوادی(متخصص جراحی عمومی)

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰

دکتر مرضیه احمدزاده(متخصص زنان و زایمان)

۱۰:۳۰-۱۲یک هفته در میان

دکتر سید محمد رضا ابوترابی (متخصص درد مزمن)

۱۲:۳۰-۱۳

دکتر فرزانه رمضانی(متخصص داخلی)

۱۳-۱۲

پنجشنبهدکتر فتانه پیله چی ها (متخصص قلب و عروق)

۹-۱۰:۳۰

خانم فرزانه ضیائیان(مشاور تغذیه)

۱۰-۸:۳۰ همه روزه

دکتر فرزانه رمضانی(متخصص داخلی)

۱۲-۱۰