اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره بیمارستان دهخدا را بشناسید
بیمارستان فوق تخصصی دهخدا > اعضای هیئت مدیره

دکتر همایون شیخ الاسلامی

دکتر یونس شفیق ریاست محترم بیمارستان دهخدا

دکتر یونس شفیق

ریاست محترم بیمارستان دهخدا

دکتر یوسف ماهوتی

دکتر یوسف ماهوتی عضو هیئت مدیره بیمارستان دهخدا

دکتر محمدرضا حاجی ابوترابی

دکتر محمد رضا حاجی ابوترابی مسئول مالی بیمارستان دهخدا

دکتر ترابی

دکتر ترابی رئیس هیئت مدیره